Účelem tohoto kodexu je i přijetí životního stylu vedoucího k dobré fyzické kondici, psychické a duševní vyrovnanosti – k harmonii duše i těla.

Požadavky, které jsou kodexem kladeny na bojovníka, by se měly stát součástí jeho životního postoje, stylu a chování.


Tvá zdatnost budiž prokázána i mimo zkoušek na bojovníka,
neboť jsou věci a hodnoty, bez kterých by tvé umění boje nemělo tvář.

Chovej se tak, abys tělo držel rovně, hleděl zpříma a beze strachu,
a choval se důstojně, ať již kráčíš, stojíš nebo sedíš.

Fyzicky buď natolik zdatný, abys mimo jiné uměl užívat luk, prak, oštěp,
uměl skákat a plavat, či jezdit na koni.

Věz, že bohatství ducha je majetkem trvalým
a nemůže ti jej vzít ani zlý osud, ani pomluva nebo čas.

Jelikož dobrá paměť je základem ke vzdělání, nutno o ni pečovat,
a proto se ji denně uč rozvíjet studiem jazyků, čtením či hrami.

Abys byl přitažlivým, rozmlouvej laskavě a zdvořile.
Tvrdošíjnost a okázalost vzbuzují nelibost, přehnaný a strojený styl vyvolává pohrdání.
Upřímnost, čestnost, trpělivost, soucit a schopnost odpuštění jsou ctnosti zdobící bojovníka. Opak těchto ctností, není pouhým nedostatkem, nýbrž je přímo hříchem.

Tvé chování a jednání ať je přímé, otevřené, sebevědomé a mužné.

Respektuj a chraň poctivé vlastnictví a přirozené vztahy druhých i své.
V potížích vždy stůj na straně spravedlnosti.

Soulad s přírodou a láska ke všem bytostem umí vracet sílu a zdraví těla i ducha.

Cti mravní a duchovní normu, danou tisíciletým kulturním a společenským odkazem předků.