• Tvá zdatnost budiž prokázána i mimo zkoušek na bojovníka neboť jsou věci a hodnoty, bez kterých by tvé umění boje nemělo tvář.
  • Chovej se tak, abys tělo držel rovně, hleděl zpříma a beze strachu a choval se důstojně, ať již kráčíš, stojíš nebo sedíš.
  • Fyzicky buď natolik zdatný, aby si mimo jiné uměl užívat luk, prak, oštěp, uměl jezdit na koni, skákat a plavat.
  • Věz, že bohatství ducha je majetkem trvalým a nemůže ti jej vzít ani zlý osud, ani pomluva nebo čas.
  • Jelikož dobrá paměť je základem ke vzdělání, nutno o ni pečovat, a proto se denně uč zpaměti pasáž z některého básníka či filozofa.
  • Abys byl přitažlivým rozmlouvej laskavě a zdvořile. Tvrdošíjnost a okázalost vzbuzují nelibost, bombastický a strojený styl vyvolávají pohrdání. Neupřímnost a zlomyslnost nejsou pouhými nedostatky, nýbrž jsou přímo hříchem. Ať je tedy tvé jednání přímé otevřené, sebevědomé a mužné.
  • Hledej svou cestu k poznání přírody a k lásce k ní, neboť pak i pohled na květiny či krásné prostředí umí vracet zdraví.

Účelem tohoto poznání je i přijetí životního stylu vedoucího k dobré fyzické kondici, psychické a duševní vyrovnanosti. Požadavky, které jsou kodexem kladeny na bojovníka, by se měly stát součástí jeho životního postoje, stylu a chování.